Geštalt psihoterapija

Geštalt je nemačka reč koja označava oblik, formu, a kod nas se najčešće prevodi kao celovitost. Geštalt terapija je holistička terapija koja ne posmatra čoveka kao skup osobina i simptoma, već kao celovito biće sa kapacitetom da se kreativno prilagodi zahtevima spoljašnjeg sveta. Čovek je celina uma, tela i duha (intrapsihička celovitost pojedinca) i u ekološkoj je celovitosti sa okolinom- interpsihička celovitost u polju organizam/okolina (Radionov, 2013). Geštalt teoriju i metod je razvio Fric Perls, trenirani psihoanalitičar, kao rezultat ličnog nezadovoljstva analitičkim, na um fokusiranim pristupom. Geštalt terapija stavlja naglasak na direktan kontakt između terapeuta i klijenta, iskustvo sada i ovde, aktivno eksperimentisanje, odgovornost za sebe i svoje reakcije, osvešćivanje, kao i poverenje i međuzavisan odnos pojedinca i sredine. Koristeći različite eksperimentalne metode, geštalt terapija pomaže klijentu da oslobodi energiju zaključanu u stare, nefunkcionalne obrasce ponašanja, kako bi živeo ispunjeniji život, centriran na sebe, a ipak sposoban da dobro funkcioniše u sredini u kojoj se nalazi. Geštalt terapija integriše geštalt i humanističku psihologiju, egzistencijalizam i istočnjačke tehnike.

Područja primene ove terapije su: bes i nasilno ponašanje, osećanje nezadovoljstva, depresije, osećanje usamljenosti, anksioznost, strah, panični napadi, nisko samopoštovanje, samouništavajuća ponašanja, nagle promene raspoloženja, nedostatak motivacije, gubitak smisla života, teške životne odluke, problemi u učenju, problemi u komunikaciji, partnerski i seksualni problemi, porodični problemi, psihosomatske tegobe, poremećaji apetita, poremećaji sna, seksualna zlostavljanja i smrt, gubitak, žalovanje.