Publikacije

Časopis:

Časopis Humanitas LIII, 1-2

Tematski zbornici:

Mentalno zdravlje u radnom okruženju – zbornik radova

Mentalno zdravlje u zajednici – zbornik radova

Mentalno zdravlje mladih – zbornik radova

Okrugli sto: Potrebe mladih kao prioritet društvenih organizacija i institucija

Radovi:


Nikola Goljović, Tina Janjić, Katarina Minčić, Milena Vujičić, Marija Todosijević, Nađa Dimitrijević, Kristina Milević Pojedini aspekti mentalnog zdravlja i zadovoljstvo životom kod studenata i nestudenata u Nišu

Pojedini aspekti mentalnog zdravlja i zadovoljstvo životom kod studenata i nestudenata u Nišu

Tina Janjić, Đorđi Đeorgiev
Povezanost zdravstvenog stanja zaposlenih sa strategijama prevladavanja stresa

Đorđi Đeorgiev, Tina Janjić
Samopoštovanje i lokus kontrole kao prediktori strategija prevladavanja stresa kod studenata

Katarina Minčić
Povezanost zadovoljstva aktivnostima slobodnog vremena i lokusa kontrole kod mladih

Miljan Cvetković, Marijana Dinić Vremenska perspektiva i osetljivost na potkrepljenje kod učenika srednje medicinske škole

Andrijana Zdravković, Jovana Dodić, Jovana Dašić, Milica Trajković
Skala socijalne i emocionalne usamljenosti: psihometrijske karakteristike instrumenta na srpskom uzorku studenata društvenih nauka

Jelena Miletić, Anastasija Stojković, Jelena Tomić, Sonja Marković
Obrasci partnerske afektivne vezanosti i emocionalna kompetencija studenata

Milica Milojković Uloga partnerske afektivne vezanosti i traženja identiteta u emotivnim odnosima u razumevanju seksualnih stavova i seksualno rizičnog ponašanja adolescenata u Srbiji

Nikola Goljović
Ljubav kao nužan uslov zadovoljstva partnerskom vezom: uloga ranog iskustva i ljubavnih stilova

Maja Ignjatović, Milena Vujičić, Aleksandar Lazarević
Osobine ličnosti kao prediktori perfekcionizma

Kristina Milević, Aleksandra Marković, Nađa Dimitrijević
Osobine ličnosti i psihosocijalni aspekti upotrebe Facebook-a: ružna lica Facebook-a

Milica Ognjanović, Jelena Ašanin, Milica Petrović, Milena Vujičić, Katarina Minčić
Asertivnost i emocionalna kompetencija kao prediktori stilova rešavanja konflikata kod mladih

Damjana Panić Terapija usmerena na šeme – teorijska osnova, tretman, istraživanja

Jelena Jovanović, Aleksandra Popović
Primena psihodrame u radu sa mladima u zajednici

Vesna Nikolić, Miljana Rančić
Promocija zdravlja na radnom mestu u funkciji prevencije mentalnih poremećaja

Jelena Jovanović
Psihološko savetovalište u službi zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja
studenata univerziteta u nišu (2005‒2016)

Nenad Cvetanović, Kristijan Pešić, Kristina Ranđelović, Nataša Mladenović
Osobine ličnosti i racionalna i iracionalna uverenja kao prediktori socijalne
anksioznosti kod studenata

Jelena Maksimović, Aleksandra Simčević, Nevena Đorđević, Ana Stevanović
Osobine ličnosti kao prediktori samoefikasnosti kod učenika prvog i četvrtog
razreda srednje škole

Katarina Mladenović, Ivana Petrović, Tijana Kocić
Povezanost zadovoljstva porodicom, porodične komunikacije i haotičnosti u porodičnim odnosima sa strahom od negativne evaluacije i opštim zadovoljstvom sobom

Milena Vujičić, Jelena Maksimović, Marija Pejčić
Porodična kohezivnost i fleksibilnost, usamljenost i psihološki problemi kod
studenata

Milica Mitrović, Damjana Panić, Bojana Dimitrijević
Emocionalni distres i samopoštovanje u kontekstu zadovoljstva porodicom

Maja Ignjatović, Milena Vujičić, Mia Milenović
Povezanost obrazaca afektivne vezanosti i šema seksualne orijentacije

Nikola Roy Chaudhury
Primena i uticaj emotikona kao sredstva neverbalne elektronske komunikacije, otuđenost i vremenske perspektive

Dušan Ranđelović
Stilovi učenja studenata univerziteta u nišu

Bojana Dojčinov
Strategije prevladavanja stresa i samopoštovanje studenata bez hendikepa i
sa njim

Saopštenja:

Saopštenja