Kognitivno bihejvioralna psihoterapija

Kognitivno-bihejvioralna terapija predstavlja terapijski pristup koji je nastao sintezom principa kognitivne i bihejvioralne psihologije. Istraživanja su ukazala na uspešnost i efikasnost ovog terapijskog pristupa u tretiranju različitih vrsta problema. Rad sa klijentom je strukturisan, planiran i usmeren ka postizanju određenog cilja. Terapeut i klijent zajedno definišu ciljeve i plan terapije. Terapija je usmerena ka rešavanju problema ovde i sada, odnosno aktuelnih problema u klijentovom životu. Rad podrazumeva primenu širokog opsega specifičnih tehnika. Sve primenjene tehnike imaju specifičan cilj koji podrazumeva testiranje dosadašnjih obrazaca mišljenja i ponašanja radi provere njihove tačnosti, ishoda i posledica. Klijent zajedno sa terapeutom dolazi do novih rešenja svojih problema, koja se takođe proveravaju u svakodnevnom životu. U okviru kognitivno-bihejvioralnog pristupa, problem se sagledava kroz tri nivoa – kognitivni, bihejvioralni i emocionalni, odnosno, telesni nivo. Terapija podrazumeva rad i izmene na sva tri nivoa. Na kognitivnom nivou klijent i terapeut rade na identifikovanju disfunkcionalnih misli i uverenja, nakon čega je glavni cilj zamena tih misli funkcionalnijim. Na bihejvioralnom nivou se vrši bihejvioralna modifikacija. Rad na telesnom nivou podrazumeva učenje klijenta tehnikama (relaksaciji i vežbama disanja) koje umiruju telesne reakcije. Kognitivno-bihejvioralna terapija je strukturisana i vremenski ograničena. Terapija obično traje od 10 do 15 seansi, ali u nekim slučajevima može trajati znatno duže ili kraće, što je određeno prirodom klijentovog problema. Seanse su uglavnom jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta do 1 sata. Sastavni deo terapije čine domaći zadaci, koje klijent samostalno odrađuje između susreta sa terapeutom. Domaći zadaci su veoma značajni za efikasnost i uspešnost terapije.

Područja primene kognitivno-bihejvioralne terapije su: fobije (specifične fobije, agorafobija, socijalna fobija), panični poremećaj, generalizovani anksiozni poremećaj, depresija, opsesivno-kompulsivni poremećaj, poremećaji ishrane, seksualne disfunkcije, tikovi, trihotilomanija, problemi u učenju i problemi u komunikaciji.