Transakciona analiza

Transakciona analiza je teorija ličnosti, interpersonalne komunikacije i psihoterapijski metod. Tokom šezdesetih godina prošlog veka, transakciona analiza se prvenstveno primenjivala kao grupna psihoterapija. Danas se široko koristi u individualnom, bračnom i porodičnom tretmanu i tretira sve tipove psiholoških poremećaja- od svakodnevnih životnih problema, do teških psihoza, odnosno, u svakoj oblasti u kojoj postoji potreba za razumevanjem pojedinaca, njihovih odnosa i komunikacije.

Filozofske pretpostavke transakcione analize su pozitivističke i humanističke, a odnose se na ljude, život i ciljeve promene. One glase: 

  1. Svi ljudi su u redu;
  2. Svi ljudi, osim onih sa ozbiljnim oštećenjem mozga imaju kapacitet da misle i
  3. Ljudi odlučuju o svojoj sudbini, a te odluke se mogu menjati.

Ovo je ugovorna terapija i na njoj se jasno definiše finalni ishod tretmana, način odvijanja psihoterapijskog rada, uloge klijenta i terapeuta i insistira se na snazi koju klijent ima u tom procesu. Kao teorija ličnosti, koristeći model ego stanja, daje sliku o tome kako su ljudi psihološki strukturisani, kako funkcionišu i kako izražavaju svoju ličnost kroz ponašanje. Analiza transakcija nam omogućava da razumemo načine komunikacije, što ima veliku primenu u svim oblastima gde su ljudi u međusobnim interakcijama. U ranom uzrastu dete donosi zaključke o sebi, drugim ljudima i svetu i donosi odluke kako da se postavi da bi preživelo. Međutim, ove odluke često nastavljaju da određuju ponašanje osobe i kasnije, kada više nisu svrsishodne, čak i kada izazivaju osećaj neuspeha ili patnje. U psihoterapijskom radu je moguće osvestiti rane odluke i promeniti životni skript.

Krajnjim ciljem u transakcionoj analizi smatra se postizanje autonomije. Biti autonoman znači biti sam svoj vladar, određivati sopstvenu sudbinu, preuzimati odgovornost za svoje postupke i osećanja i odbaciti modele koji su nevažni ili neodgovarajući za život ovde i sada. Istinski autonomna osoba je, po Bernu- osnivaču ovog pravca, ona koja manifestuje tri vrste moći: svesnost, spontanost i bliskost.